Gía cả thích hợp với lương bổng của người dân tại khu dự án Royal