Gạch trồng cỏ 8 lỗ trong kiến trúc cổ điển xưa và hiện đại nay