Dự án Phúc An Asuka Châu Đốc nơi cuộc sống trường tồn theo thời gian