Đầu tư khu dự án cao cấp Takashi Kỳ Co để cho thuê sinh lời