Dấu ấn khó phai từ khu dự án V-Citilight Việt Thuận Thành